ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

جایزه

امروز از مهد که اومدی کلی ذوق داشتی و می گفتی که جایزم از اداره اومده. ولی انگار آتاری دستی( به قول خدودت تبلتم) که دایی محمد واست گرفته بود از جایزت برات بیشتر جاذبه داشت. چون از راه نرسیده و جایزت رو باز نکرده رفتی سراغش.       ...
20 بهمن 1393

جشن 22 بهمن

امروز بعد از اینکه رفتی مهد حدود ساعت 9 من هم اومدم مهدتون تا جایزت رو برات بیارم. بعدش رفتم کافی نت و حدود ساعت 10.5 باباجون زنگ زد که ما توی خیابون هستیم و حاضر باش تا بریم ارشیا رو هم برداریم و بریم خونه. من گفتم برونم و قرار شد من هم بیام مهد تا بیان دنبال جفتمون. وقتی اومدم دیدم واستون جشن گرفته بودن و صورت هاتون رو نقاشی کرده بودن. این دفعه دیگه تا من رو دیدی دیگه بغض نکردی و سپهر رو هم اوردی و بهم معرفی کردی و بعدش هم با هم رفتیم خونه باباجون. امروز اجازه ندادی صورتت رو بشورم.   ...
19 بهمن 1393
1