ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

عرشیا ( ارشیا ) یعنی شاهی که بر تخت پادشاهی نشسته است. معنی دوم این واژه یعنی کسی که از جهان فرشتگان خداوند و از عرشیان ملکوت اوست.

قطع شدن شیر شب

  سلام دختر نازم دیشب دیگه بت شیر ندادم و بدون اینکه شیر بخوری خوابیدی. شب هم یکی دوبار بیدار شدی زیاد اذیت نکردی گفتم شیر نیست و خوابیدی. بابا روز کار بود سر شب تو دلم ولوله بود فکر می کردم اذیت کنی و بابا چون صبح زود می خواست بره سرکار اذیت بشه. همش می گفتم ای کاش می زاشتم واسه شب کاری های بابا ولی خدا رو شکر اذیت نکردی.
24 مرداد 1396
1