آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه 9 سال و 3 ماه و 10 روز سن دارد
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه 3 سال و 7 ماه و 27 روز سن دارد
مامانمامان، تا این لحظه 33 سال و 1 ماه و 30 روز سن دارد
بابابابا، تا این لحظه 40 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد
کیانکیان، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه 5 سال و 11 ماه و 27 روز سن دارد
الناالنا، تا این لحظه 1 سال و 11 ماه و 12 روز سن دارد
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه 1 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
رادمهررادمهر، تا این لحظه 1 سال و 3 ماه سن دارد
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه 1 سال و 4 ماه و 22 روز سن دارد

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

قطع شدن شیر شب

  سلام دختر نازم دیشب دیگه بت شیر ندادم و بدون اینکه شیر بخوری خوابیدی. شب هم یکی دوبار بیدار شدی زیاد اذیت نکردی گفتم شیر نیست و خوابیدی. بابا روز کار بود سر شب تو دلم ولوله بود فکر می کردم اذیت کنی و بابا چون صبح زود می خواست بره سرکار اذیت بشه. همش می گفتم ای کاش می زاشتم واسه شب کاری های بابا ولی خدا رو شکر اذیت نکردی.
24 مرداد 1396
1