آقا ارشیاآقا ارشیا، تا این لحظه: 10 سال و 15 روز سن داره
اجی پانیااجی پانیا، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 1 روز سن داره
مامانمامان، تا این لحظه: 33 سال و 11 ماه و 4 روز سن داره
بابابابا، تا این لحظه: 41 سال و 13 روز سن داره
کیانکیان، تا این لحظه: 4 سال و 7 ماه و 3 روز سن داره
آجی زهراآجی زهرا، تا این لحظه: 7 سال و 3 ماه و 21 روز سن داره
امیرعلیامیرعلی، تا این لحظه: 6 سال و 9 ماه و 1 روز سن داره
الناالنا، تا این لحظه: 2 سال و 8 ماه و 17 روز سن داره
محمد ماهانمحمد ماهان، تا این لحظه: 2 سال و 2 ماه و 25 روز سن داره
رادمهررادمهر، تا این لحظه: 2 سال و 5 روز سن داره
زبان اموزی پانیازبان اموزی پانیا، تا این لحظه: 2 سال و 1 ماه و 27 روز سن داره
ازدواج ماازدواج ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 23 روز سن داره

ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

قطع شدن شیر شب

  سلام دختر نازم دیشب دیگه بت شیر ندادم و بدون اینکه شیر بخوری خوابیدی. شب هم یکی دوبار بیدار شدی زیاد اذیت نکردی گفتم شیر نیست و خوابیدی. بابا روز کار بود سر شب تو دلم ولوله بود فکر می کردم اذیت کنی و بابا چون صبح زود می خواست بره سرکار اذیت بشه. همش می گفتم ای کاش می زاشتم واسه شب کاری های بابا ولی خدا رو شکر اذیت نکردی.
24 مرداد 1396
1