ارشیا و پانیا گلای ناز مامان

یازدهمین روز عید و روز پدر

  امروز صبح بابا از سر کار اومد و بعدش عمو یحیی زنگ زد واسه ناهار دعوت کرد ولی بابا رد کرد. بعدش بابا رفت بیرون و بعدش هم مادربزرگ و خاله ی آجی زهرا خداحافظی کردن و رفتن. بعد ناهار من و بابا و آجی پانیا خوابیدیم و بعدش رفتیم خونه عمو یحیی اینا. خواستیم بریم خونه عمه زهره ولی چون شوهرش رفته بود ماموریت خونه بابابزرگ اینا بود و عمه زینت اینا هم واسه چندمین بار زنگ زدیم نبودن. دیگه اومدیم خونه. امروز ارشیا ٨ سال و ١٥ روز سن داشت. پانیا دو سال و ٥ ماه و ١ روز سن داشت. آرش ٣٩ سال و ١٣ روز سن داشت. ...
11 فروردين 1397

به دنیا اومدن بچه عمو ایت

سلام گلای من دیروز تو راه برگشت بودیم ،حوالی سمیرم، ‌که زن عمو زنگ زد که یه روز زود تر می رن بیمارستان تا بچه شون به دنیا بیاد. امروز عصر هم از بیمارستان مرخص شدن و اومدن خونه. امروز عروسی هم دعوت داشتین ولی بابا ارش با اینکه دیشب گفت می ریم ولی امروز کنسل کرد. ولی ارشیا راضی نشد و قرار بود بابا آرش ارشیا رو ببره تا با باباجون اینا بره عروسی که عمه زینت اینا اومدن خونمون. دیگه به دایی محمود گفتم بیاد ارشیا رو با خودش ببره. ...
7 فروردين 1397

سومین روز عید

سلام گلای من امروز صبح رو هم با عید دیدنی خونه عمه زینب شروع کردیم. تازه راه افتادیم که عمه زهره زنگ زد تا بیان خونه مون و بابا ارش گفت تا نیم ساعت دیگه خونه ایم. از خونه عمه زینب که برگشتیم دیدیم عمه زهره دم درن. بعدش ناهار درست کردم و حوال ساعت سه ناهار خوردیم. عصر می خواستیم بریم خونه عمه زینت لباس پوشیدیم و بعدش بابا زنگ زد و عمه اینا جواب ندادن. وای که چقدر بده آدم لباس بپوشه و بعدش بیرون رفتن کنسل بشه. بعدش باباجون اینا زنگ زدن که دارن میان خونمون البته تومسیر برگشت از بروجن بودن. باباجون اینا اومدن بعدش مامانی و خاله و من و شما ها رفتیم خونه عمو آیت. بابا شب کار بود و رفت سر کار. بعدش من و ارشیا سر گرم جمع کردن وسایل سفر شیراز...
3 فروردين 1397

دومین روز عید

  امروز صبح حاظر شدیم بریم خونه باباجون به بابا آرش گفتم به بابابزرگ اینا زنگ بزن گوش نداد، ‌تو راه بابا آرش به آنا زنگ زد،‌ آنا گفت بابابزرگ داره میاد اونجا تا با هم بریم عید گردی. هیچی دوباره برگشتیم دم در خونه بابابزرگ نبود زنگ زدیم بهش تو راه رفتیم سوارش کردیم. بعد رفتیم دنبال آنا با هم رفتیم خونه باباجون. بعد قرار شد بریم خونه دختر عموی بابا. رفتیم نبودن. بعدش خونه خاله بابا ارش. بعد از اونجا زنگ زدیم عمه زهره جواب نداد. دیگه رفتیم بابابزرگ اینا رو گذاشتیم خونه شون و چون ساعت ١١/۳۰ ‌بود و دیگه سر ظهر بود خونه دایی سعید نرفتیم اومدیم خونه. نیم ساعت بعدش بابا بزرگ اینا اومدن خونمون و نیم ساعت بعد تر عمو جه...
2 فروردين 1397

اولین روز عید ۹۷

  سلام گلای نازم امروز صبح از خواب که بیدار شدیم اول مراسم تبریک عید داشتیم با بابا آرش چون سال تحویل خونه نبود و بعدش عیدی گرفتن. بعد با زن عمو اینا رفتیم خونه بابا بزرگ. اونجا ارشیا و زن عمو و زهرا موندن و با آنا و بابابزرگ رفتیم خونه عمو شهریار. از در که زدیم بیرون عمه زینت اینا رو دم در دیدیم و با هم رفتیم اونجا. از خونه عمو شهریار که برگشتیم عمه زینب اینا هم خونه بابابزرگ بودن. یه دوساعتی اونجا بودیم و اومدیم خونه. بابا عصر کار بود و رفت سر کار. بعد از ظهر منو پانیا خوابیدیم و بعدش رفتیم خونه زن عمو اینا عید دیدنی. اونجا بودیم که عمه زهره اومد اونجا.     اولین روز عید ۹۷    ...
1 فروردين 1397

تحویل سال ۹۷

                  لحظه تحویل سال* *1397* ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه  روز سه شنبه 29 اسفند 1396 هجری شمسی *😌❤*  *سگ*🐶 *حيوان سال 1397* 🐶 *رنگ سال 97( رنگ: فیروزه ای)*😍😍 سگ سمبل صداقت و وفاداری و ثروت شعار سگ: "من نگران هستم"     ...
29 اسفند 1396